ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „ЕТАЛОН-ПОЛІС” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2019 р. о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2019 року з 9-30 до 10-00 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів (реєстр), які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 27 квітня 2019 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1.    Затвердження Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.

2.    Затвердження Звіту Наглядової Ради товариства про результати роботи у 2018 році.

3.    Затвердження Звіту Ревізійної комісії товариства про результати роботи у 2018 році.

4.    Про розподіл прибутку товариства за 2018 рік.

5.    Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік.

6.    Про заміну Голови Правління Товариства.

7.    Про припинення страхової діяльності Товариства.

Основні показники фінансово господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2017 р.

2018 р.

Усього активів  

30258

7005

Основні засоби  

31

19

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

1741

14

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6243

1107

Нерозподілений прибуток 

(4114)

(23574)

Власний капітал 

21514

2054

Статутний капітал 

18000

18000

Довгострокові зобов`язання

5310

4267

Поточні зобов'язання 

3434

684

Чистий прибуток (збиток) 

(33590)

(19460)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю відповідно до чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Прорізна, 4), в робочі дні тижня з 09.00 до 17.00. Контактні телефони: (044) 246-46-63

 

Голова Правління В.С. Селівончик