КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ЕТАЛОН-ПОЛІС" за ЄДРПОУ 31512057
Територія м.Київ, Шевченківський р-н за КОАТУУ  8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Страхування за КОПФГ  230
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД  65.12
Середня кількість працівників 9 чол Контрольна сума  
Адреса, телефон 01001 КИЇВ, КИЇВ 34, Прорізна, буд.4     
044 5850649 ,2464663
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)      
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності х
       
    БАЛАНС  
    (Звіт про фінансовий стан)   
    на 31 грудня 2016 р.  
       
    Форма N 1   Код за ДКУД 1801001  
Актив Код рядка На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 24 33
первісна вартість 1011 38 58
знос 1012 14 25
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 53688 51688
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 53712 51721
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 26 283
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 706 1705
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4264 6307
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 4264 6307
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4829 4110
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 4829 4110
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 9825 12405
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 63537 64126
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18000 18000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 7628 7628
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 29442 29477
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 55070 55105
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 6214 5490
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 6214 5490
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 6214 5490
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 72 358
у тому числі з податку на прибуток 1621 70 354
розрахунками зі страхування 1625 5 7
розрахунками з оплати праці 1630 9 26
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 33 81
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2134 3059
Усього за розділом IІІ 1695 2253 3531
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 63537 64126
Керівник Селівончик Віталій Семенович ___________________  
    (підпис)  
Головний бухгалтер Конопелько Ірина Павлівна ___________________  
КОДИ      
  Дата (рік, місяць, число) 01 січня 2017 р
Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ЕТАЛОН-ПОЛІС" за ЄДРПОУ 31512057
       
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)      
за 2016 р.      
       
Форма №2     Код за ДКУД 1801003      
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 3168 2292
Премії підписані, валова сума 2011 14014 16354
Премії, передані у перестрахування 2012 10852 13429
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -724 259
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -718 -374
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -1582 -836
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 1103 683
Валовий:
прибуток 2090 483 773
збиток 2095    
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 16 17
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 -303 -146
Витрати на збут 2150 -62 -59
Інші операційні витрати 2180 -3 -6
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 131 579
збиток 2195    
Дохід від участі в капіталі 2200    
Інші фінансові доходи 2220 272 28
Інші доходи 2240 2000 1000
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 -2000 -1000
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 403 607
збиток 2295    
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -368 -511
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 35 96
збиток 2355    
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 35 96
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500   32
Витрати на оплату праці 2505 710 293
Відрахування на соціальні заходи 2510 156 24
Амортизація 2515 11 2
Інші операційні витрати 2520 2176 1379
Разом 2550 3053 1730
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Керівник Селівончик Віталій Семенович ___________________  
    (підпис)  
Головний бухгалтер Конопелько Ірина Павлівна ___________________  
    (підпис)  
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 01 січня 2017 р
Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ЕТАЛОН-ПОЛІС" за ЄДРПОУ 31512057
       
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)      
за 2016 рік      
       
Форма №3     Код за ДКУД 1801004      
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 10 39
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0  
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 23097 22353
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 16 17
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 -20131 -18039
Праці 3105 -555 -237
Відрахувань на соціальні заходи 3110 -154 -119
Зобов'язань з податків і зборів 3115 -265 -87
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 -84 0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0 0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 -84 -87
Витрачання на оплату авансів 3135 0 0
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 -813 -683
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0
Інші витрачання 3190 -1415 -63
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -210 3181
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 2000 1000
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 273 28
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 0 -1500
необоротних активів 3260 20 0
Виплати за деривативами 3270 0 0
Витрачання на надання позик 3275 0 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0 0
Інші платежі 3290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2253 -472
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 30 65
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 0 0
Погашення позик 3350 -30 -65
Сплату дивідендів 3355 0 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0 0
Інші платежі 3390 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2043 2709
Залишок коштів на початок року 3405 4264 1555
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 6307 4264
Керівник Селівончик Віталій Семенович ___________________  
    (підпис)  
Головний бухгалтер Конопелько Ірина Павлівна ___________________  
    (підпис)  
      КОДИ              
  Дата (рік, місяць, число) 01 cічня 2017              
Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ЕТАЛОН-ПОЛІС" за ЄДРПОУ 31512057              
                     
Звіт про власний капітал                    
за 2016 рік                    
                     
Форма №4     Код за ДКУД 1801005                    
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Інші резерви Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 18000 0 0 7628 29442 0 0 0 55070
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 18000 0 0 7628 29442 0 0 0 55070
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 35 0 0 0 35
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 35 0 0 0 35
Залишок на кінець року 4300 18000 0 0 7628 29477 0 0 0 55105
Керівник Селівончик Віталій Семенович ___________________                
    (підпис)                
Головний бухгалтер Конопелько Ірина Павлівна ___________________                
    (підпис)                

Примітки дорічної фінансової звітності
за 2016 рікПАТ«СК«ЕТАЛОН-ПОЛІС»

 1. Загальна інформація.
Найменування звітуючої організації:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « ЕТАЛОН-ПОЛІС»»
Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
Країна реєстрації 
Україна
Юридична адреса (адреса знаходження органу управління організації):
01001, м.Київ, вул.Прорізна,б.4
Звітний період
Рік, що закінчується 31 грудня 2016 р.
Дата затвердження звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства
23 лютого 2017 р.

Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Валюта звітності
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Рівень округлення в представленій звітності
Тис.(1000)

Фінансова звітність ПАТ «СК "» підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, яка затверджена Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ).

Опис характеру і основних напрямів діяльності організації:

Страхова компанія здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій, зазначених в таблиці нижче:

з\п

Вид страхування

№ ліцензії

Термін дії ліцензії

 

у формі обов'язкового:

   

1

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

547155

безстроковий

2

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

547157

безстроковий

3

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

547153

безстроковий

4

Страхування  відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

547151

безстроковий

5

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

547146

безстроковий

       6

Страхова діяльність у формі обовязкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення,випадкового пошкодження або псування

б/н

безстроковий

       7

Страхова діяльність у формі обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

б/н

безстроковий

 

у формі добровільного:

   

8

Cтрахування від нещасних випадків

547152

безстроковий

9

Cтрахування медичних витрат

547149

безстроковий

10

Cтрахування вантажів та багажу (вантажобагажу)

547143

безстроковий

11

Cтрахування фінансовихї ризиків

547156

безстроковий

                 12

Страхування майна

547147

безстроковий

13

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

547145

безстроковий

14

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

547144

безстроковий

15

Cтрахуваннявідповідальностіпередтретімиособами [крімцивільноївідповідальностівласниківназемноготранспорту, відповідальностівласниківповітряноготранспорту, відповідальностівласниківводноготранспорту (включаючивідповідальністьперевізника)]

547154

безстроковий

16

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

547148

безстроковий

17

Страхова діяльність у формі добровільного страхування здоровя на випадок хвороби

б/н

безстроковий

18

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

547150

безстроковий

2.  Основи подання фінансової звітностіта перелік найбільш значимих положень облікової політики.    

Основа ведення бухгалтерського обліку.
    Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" , Положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку , іншими нормативними актами , що регламентують ведення бухгалтерського обліку в України .
    Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи , зобов'язання, капіталі , господарські операції та результати шляхом трансформації (коригування ) статей відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності .

Основа подання інформації.
    Фінансова звітність підприємства представляється у повній відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності , включаючи всі прийняті раніше Міжнародні стандарти та інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ).
Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та Положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку ( ПСБО ) . Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку відповідно до П ( С) БО з внесенням коригувань , проведенням перекласифікації статей для цілей достовірного подання інформації відповідно до МСФЗ.
    Інформація представляється в основному виходячи з базису оцінки за історичною вартістю ( собівартістю) .
   Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить оцінку на основі принципу обачності активів , зобов'язань , доходів і витрат. Оцінка в основному виробляється щодо резерву сумнівних боргів , резерву відпусток , відкладеного податку на прибуток , справедливої ??вартості фінансових інструментів.

Припущення про безперервність діяльності.

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провестив тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Основа формування облікових політик.

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

Інформація про облікові політики.

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Основні облікові оцінки та припущення.

     Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що визнаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин.

      Остаточні зобов’язання за вимогами, що заявлені за договорами страхування

Оцінка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є найбільш важливою бухгалтерською оцінкою Компанії. Існує декілька причин невизначеності, які необхідно враховувати при оцінці зобов’язань, по яким Компанія в кінцевому випадку буде здійснювати виплати за такими вимогами. Зокрема, збільшились вимоги по договорам страхування медичних витрат. Вимоги аналізується окремо для припинених та не припинених вимог. Розвиток великих втрат аналізується окремо. Вимоги за не припиненими вимогами можуть бути оцінені з більшою надійністю, і процеси оцінки Компанії відображають всі фактори, які впливають на кількість і терміни потоків грошових коштів за цими договорами. Коротший період для врегулювання цих вимог дозволяє Компанії досягти більш високого ступеня впевненості в оціночній вартості вимог, і порівняно мало випадків, що виникли, але не заявлені, існує в кінці року. Однак, чим довше часу необхідно для оцінки виявлення припинених вимог, тим процес оцінки є більш невизначеним по цих вимогам. Практично всі зобов’язання по випадкам, що виникли, але не заявлені, за договорами страхування медичних витрат відносяться до вимог припинених.

      Результат збільшення зобов’язань по причині  коливання курсу валют та здорощення витрат на медичні послуги по договорам страхування медичних витрат, укладених подорожуючими  за кордон  та страховий захист по яким  надається у валюті даної країни або міжнародній валюті, та виплата страхового відшкодування проводиться у гривні по курсу Національного банку України на день складання страхового акту, може вплинути на вимоги попередього року, у зв'язку з вищими витратами на врегулювання припинених вимог. За підсумками 2015 року  Компанія вважає, що зобов'язання по припиненим вимогам страхування медичних витрат розраховане станом на кінець року є адекватним. Тим не менш, зростання вартості буде вимагати визнання додаткових втрат, ніж очікується в даний час.

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ.

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

 • подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
 • відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
 • є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
 • є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а)             вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

б)             визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.  

Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів.

Протягом звітного 2016 року переоцінка нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

а)             вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б)             вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів.

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

Використання ставок дисконтування.

Станом на 31.12.2016середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 11,8% річних, за портфелем депозитів у доларах США – 6,7% річних.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю.

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Депозити (крім депозитів до запитання)

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків

Дохідний (дисконтування грошових потоків)

Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами

Боргові цінні папери

Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю.

Ринковий, дохідний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий, витратний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Інвестиційна нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий, дохідний, витратний

Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів

Дебіторська заборгованість

Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов’язання

Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

Судження щодо розкриття фінансової звітності в умовах гіперінфляції.

Керівництво Товариства у відповідності до МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»,  проаналізувало  наступні критерії:

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.

Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхідності проведення перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29 за 2016 рік.

Якщо ж врахувати додаткові характеристики, то важливим фактором є динаміка змін рівня інфляції. Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, а в 2016 році – 12,4%. Така динаміка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тій підставі, що економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких інфляційних процесів.

Керівництво Товариста також звертає увагу, що прогноз НБУ щодо інфляції на 2017 рік становить 9,1%, а на 2018 рік - 6%.

Проаналізувавши інші критерії, необхідно зазначити, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Швидке сповільнення інфляції у 2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку 6 разів протягом року – із 22 до 14% річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за депозитами. Крім цього, індекс заробітної плати у 2016 році у лютому, червні, липні та серпні складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.

Фінансова звітність не потребує перегляду на умовах гіперінфляції.

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Справедлива вартість фінансових інструментів не застосовувалась.

 

2.1. Грошові кошти та їхеквіваленти.

    Грошові кошти Компанії включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

 Іноземна валюта.

Фінансова звітність Компанії складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.
Господарські операції, проведені в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 все монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці , що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

2.2. Оренда.

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 «Оренда». Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами Компанії за найменшою з вартості або справедливої ??вартості або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається до балансу як зобов'язання з фінансової оренди, з поділом на довгострокову і короткострокову заборгованість.
Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Відсоток визначається за встановленим орендодавцем у договорі оренди або як ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про фінансові результати протягом відповідного періоду оренди.
Орендні платежі з операційної оренди відображаються у звіті про фінансові результати на пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.
У разі надання в операційну оренду майна Компанії, суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів.

2.3. Визнання доходів і витрат.

Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування , коли існує впевненість , що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод , а сума доходу може бути достовірно визначена.
Дохід від реалізації товарів визнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 18.
Особливих умов визнання доходу від реалізації товарів у відповідності з політикою Компанії не передбачено.
У разі надання Компанією послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом , протягом узгодженого часу , дохід визнається в тому звітному періоді , в якому надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту і відсотка виконання .
Процентний дохід визнається в тому періоді , до якого він ставиться виходячи з принципу нарахування .
Дохід від дивідендів визнається , коли виникає право учасників на отримання платежу .
Витрати , пов'язані з отриманням доходу , визнаються одночасно з відповідним доходом.

2.4. Основні засоби.

  Основні засоби Компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
  Основними засобами визнаються матеріальні активи Компанії, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається залежно від класу, які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.
  Основні засоби Компанії обліковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами.

Класи основних засобів

Клас основних засобів

Суттєвість, грн.

Строк корисного використання, років

Метод нарахування амортизації

Машини та обладнання

1000

5

Прямолінійний

Автомобілі

1000

5

Прямолінійний

Комп’ютери та офісна техніка

750

3

Прямолінійний

Меблі

300

5

Прямолінійний

Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації числяться у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.
Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації.
Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.

Компанія використовує для оцінки основних засобів першу модель - облік за первісною вартістю.
У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Основні засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям визнання обліковуються відповідно до МСФЗ 5.

2.5. Нематеріальніактиви.

Нематеріальні активи Компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
 Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.
Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
• патенти;
• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
• ліцензії;
• торгові марки, включаючи бренди та назви публікацій.
Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується в складі цих об'єктів.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:
• існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
• ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
 Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного рядок їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію.
Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається при їх постановці на облік виходячи з:
• очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання або інших факторів;
• строків використання подібних активів.
На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

2.6. Фінансовіінвестиції.

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової звітності класифікуються за категоріями:
• призначені для торгівлі;
• утримуються до погашення;
• наявні для продажу;
• інвестиції в асоційовані компанії;
• інвестиції в дочірні компанії.
Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток.
Інвестиції, які мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, що не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю.
Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал.
Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за пайовим методом.

Знецінення активів.
 Компанія відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке враховується відповідно до МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності Компанія визначає наявність ознак знецінення активів:
• зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину , ніж очікувалося;
• старіння або фізичне пошкодження активу;
• істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє Компанія, що сталося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
• збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
• перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
• суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступному періоді , які негативно впливають на діяльність підприємства.
При наявності ознак знецінення активів, Компанія визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільше з двох оцінок: справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від зменшення у звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного відшкодування.
Специфіка діяльності Компанії передбачає враховувати всі підприємство як Одиницю генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому у звітності не відображається.

2.7. Витратиза позиками.

Компанія для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку витрат на позики, відбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати.

2.8. Запаси.

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2.
Запаси обліковуються за однорідними групами:
• товари;
• виробничі матеріали;
• незавершене виробництво;
• готова продукція.
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
Компанія застосовує метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Компанії за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Чиста вартість продажу визначається індивідуально для кожного найменування продукції з урахуванням маркетингової політики Компанії.

2.9. Дебіторськазаборгованість.

Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).
Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і неторгових (інша) дебіторська заборгованість.
Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів.

 У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості.
Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів та враховуючи фактори наявності об'єктивних свідчень того, що Компанія не зможе стягнути дебіторську заборгованість. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за наступними термінами:

Строки виникнення дебіторської заборгованості

Відсоток нарахування резерву сумнівних боргів

до 30 днів

-

від 31 до 60 днів

1,00%

від 61 до 90 днів

2,00%

від 90 до 180 днів

3,00%

більше 180 днів

5,00%

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток) враховується в залежності від її виду по амортизується або по дисконтній вартості.

2.10. Зобов'язанняірезерви.

Облік і визнання зобов'язань та резервів в Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37.
Зобов'язання Компанії, класифікується на довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Довгострокові зобов'язання (крім відкладених податків на прибуток) відображаються в залежності від виду або по амортизується або за дисконтованою вартістю.
Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається у Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Компанія здійснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткостроковій, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.
Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Компанія визнає як резервів - резерв відпусток, який формується щомісяця виходячи з фонду оплати праці та розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду.
Компанія визнає непередбачені зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення та сум погашення, отриманої від експертів.

Страхові та інвестиційні контракти- класифікація.

Компанія укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризиків або фінансових ризиків або обох видів ризиків. Страховими є контрактами, які передають суттєвий страховий ризик. Такі контракти можуть також передавати фінансовий ризик. В якості загальної політики Компанія визнає значним ризиком потенційне зобов’язання по виплаті відшкодування у разі настання страхового випадку, що принаймні на 10% перевищує суму відшкодування, що підлягає виплаті у разі, якщо страховий випадок не відбудеться.

Інвестиційними контрактами є договори, які передають фінансові ризики без значного страхового ризику.

Деякі з страхових та інвестиційних контрактів мають умови дискреційної участі (УДУ). Ця умова дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат, додаткові виплати і бонуси:

А) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних виплат,

Б) рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емітентові,

В) за умовами контракту вони ґрунтуються на:

- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом визначеного типу,

- реалізованих або нереалізованих доходах від інвестицій за визначеним пулом активів, утримуваних емітентом,

або

- Прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб’єкта господарювання, які є емітентом контакту.

Місцеві нормативні акти та умови цих договорів встановлюють основу для визначення сум на які додаткові дискреційні виплати розраховуються (УДУ право на надлишкові доходи) та в рамках якого Компанія може здійснювати розподіл в частинах та в терміни виплат передбачених для утримувачів контрактів. Принаймні 90% від надлишкового інвестиційного доходу має бути розподілене на утримувачів контрактів в цілому (що може включати майбутніх утримувачів контрактів); розмір та час виплат такого розподілу конкретним утримувачам контрактів є умовою дискреційної участі Компанії; предметом рекомендацій відповідного місцевого актуарію.

2.11. Виплати працівникам.

Всі винагороди працівникам в Компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19.
У процесі господарської діяльності Компанія сплачує обов'язкові внески до Державного Пенсійного фонду і до Державні фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України.

2.12. Витрати з податкунаприбуток.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСБО 12.
Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються з сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку.
Відкладені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками , які, як очікуються , будуть застосовні в періоді , коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок , що діяли на звітну дату , або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку , якщо існує ймовірність того , що наявність майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалізувати відкладені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань.

2.13. Власний капітал.

Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої ??вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.
Компанія нараховує дивіденди учасникам, і визнають їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.

2.14. Сегменти.

Компанія в силу своїх особливостей і сформованою практикою організації займається одним видом діяльності. У зв'язку з цим господарсько-галузеві сегменти не виділені.
Компанія займається реалізацією товарів тільки на території України, у зв'язку з цим географічні сегменти не виділяються.
У разі розширення масштабів діяльності Компанії та появі нових видів діяльності Компанія буде подавати фінансову звітність відповідно до МСБО 14.

2.15. Пов'язані особи.

Відповідно з ознаками пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО 24, пов'язаними особами в Компанії є власники та провідний управлінський персонал.

2.16. Події, що відбулисяпісля звітної дати.

Керівництво Компанії визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб уповноважених підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності Компанія враховує події, що відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10.

2.17. Форми фінансової звітності.

Компанія визначає форми подання фінансової звітності відповідно до рекомендацій МСБО 1.
Баланс складається шляхом розподілу активів і зобов'язань на поточні та довгострокові.
Звіт про фінансові результати складається шляхом розподілу витрат за функціональною ознакою.
Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 непрямим методом.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО / МСФЗ.

2.18. Використання нових та переглянутих стандартів, які були випущені і набирають чинності в 2016 році.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

Товариство вперше застосувало деякі нові стандарти і поправки до чинних стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 р або після цієї дати. Товариство не застосовувало опубліковані достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.

Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. Хоча нові стандарти і поправки застосовувалися вперше в 2016 році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Товариства. Характер і вплив кожного нового стандарту / поправки описані нижче:

МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

 

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відстрочених після тарифних різниць першого застосування МСФЗ. Організації, які застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відстрочених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а по руху такими залишками - окремими рядками в звіті про прибуток або збиток і ПКД. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризиками, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. Оскільки Товариство вже готує звітність по МСФЗ, а її діяльність не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фінансової звітності.

МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» - «Облік придбань часткою участі»

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбання частки участі в спільній операції, діяльність якої є бізнес, згідно з відповідними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» для обліку об'єднань бізнесів. Поправки також роз'яснюють, що раніше придбанні частки участі в спільній операції не переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же спільної операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери застосування, згідно з яким дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи звітує), знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж сторони, що володіє кінцевим контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участі в спільній операції, так і щодо придбання додаткових часток в тій же спільній операції і вступають в силу на перспективній основі. Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки в аналізованому періоді частки участі в спільній операції не придбавалися.

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації»

 

Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» і МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи», які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі і не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки вона не використовувала заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство: плодові культури»

 

Поправки вносять зміни до вимог обліку біологічних активів, які відповідають визначенню плодових культур. Згідно з поправками біологічні активи, які відповідають визначенню плодових культур, більш не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». Замість цього до них застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Після первісного визнання плодові культури будуть оцінюватися відповідно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичними витратами (до дозрівання) і з використанням моделі обліку за первісною вартістю або моделі переоцінки (після дозрівання ). Поправки також зобов'язують, щоб продукція, яка росте на плодових культурах, як і раніше залишалася в рамках сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 і оцінювалась за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Відносно державних субсидій, що відносяться до плодових культур, буде застосовуватися МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки у Товариства відсутні плодові культури.

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах»

 

Поправки дозволяють організаціям використовувати метод пайової участі для обліку інвестицій в дочірні організації, спільні підприємства та асоційовані організації в окремих фінансових звітах. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід на метод пайової участі в своїх окремих фінансових звітах, повинні застосовувати цю зміну ретроспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.»

 

Даний документ включає в себе наступні поправки: МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» Вибуття активів (або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, за допомогою продажу або розподілу власникам. Поправка роз'яснює, що перехід від одного методу вибуття до іншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

 

(I) Договори на обслуговування

 

Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття інформації організація повинна оцінити характер винагороди і угоди відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які договори на обслуговування уявляють собой  подальшу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття інформації є необхідним для періодів, що починаються до річного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.

(Ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій звітності

 

 Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються до скороченої проміжної фінансової звітності, за винятком випадків, коли така інформація є значним оновленням інформації, відображеної в останньому річному звіті. Дана поправка застосовується ретроспективно.

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»

 

Поправка роз'яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних облігацій оцінюється на підставі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в певній валюті, необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дана поправка застосовується перспективно.

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»

 

Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в проміжній фінансовій звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту (наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із зазначенням відповідних перехресних посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка застосовується ретроспективно.

Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1.

 Поправки роз'яснюють наступне:

- вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;

-  окремі статті у звіті про прибуток або збиток і ПКД і в звіті про фінансове положення можуть бути дезагреговані;

- у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності;

- частка ПКД асоційованих організацій і спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі, має бути викладена агреговано в рамках однієї статті і класифікуватися як статтті, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано в чистий прибуток або збиток.

Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті про прибуток або збиток і ПКД. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації: застосування виключення з вимоги про консолідацію»

 

Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятків щодо інвестиційних організацій згідно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, якщо інвестиційна організація оцінює всі свої дочірні організації за справедливою вартістю.

Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» дозволяють інвестору при застосуванні методу участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його асоційованої організацією або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях.

Ці поправки застосовуються ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки воно не складає консолідовану фінансову звітність.

Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу

 

Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Товариства. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. За винятком обліку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.

Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхідної дати вступу в силу. Наразі керівництвооцінює вплив даного стандарту.

(а) Класифікація і оцінка

 

Товариство не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при застосуванні вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (IFRS) 9. Товариство планує продовжувати оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінюються в даний час за справедливою вартістю.

Позики, а також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання договірних грошових потоків, і очікується, що вони приведуть до виникнення грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків. Отже, Товариство очікує, що згідно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартістю. Однак Товариство більш детально проаналізує характеристики договірних грошових потоків за цими інструментами, перш ніж робити висновок про те, чи всі інструменти відповідають критеріям для оцінки за амортизованою вартістю згідно з МСФЗ (IFRS) 9.

(б) Знецінення

 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство відображала по всіх боргових цінних паперів, позик і торгової дебіторської заборгованості 12-місячні очікувані кредитні збитки або очікувані кредитні збитки за весь термін. Наразі Товариство оцінює вплив даного стандарту.

(в) Облік хеджування

 

Товариство вважає, що всі існуючі відносини хеджування, визначені в даний час на розсуд Товариства в якості ефективних відносин хеджування, відповідатимуть вимогам до обліку хеджування згідно з МСФЗ (IFRS) 9. Оскільки МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку організацією ефективності хеджування, Товариство не очікує значного впливу в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.

 «Виручка за договорами з покупцями»

 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві.

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при цьому допускається застосування до цієї дати. Товариство планує використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу. У 2016 році Товариство провела попередню оцінку наслідків застосування МСФЗ (IFRS) 15, результати якої можуть бути переглянуті за підсумками триваючого більш детального аналізу. Крім цього, Товариство приймає до уваги поправки, випущені Радою з МСФЗ в квітні 2016 року, і буде відстежувати зміни в майбутньому.

Наразі Товариство оцінює вплив даного стандарту.

(а) Продаж товарів

 

Очікується, що застосування нового стандарту до договорів з покупцями, за якими передбачається, що продаж обладнання буде єдиним обов'язком до виконання, не матиме впливу на прибуток або збиток Товариства.

 (б) Надання послуг

 

Згідно МСФЗ (IFRS) 15 розподіл буде здійснюватися на підставі відносної ціни відокремленої продажу. В результаті може змінитися розподіл відшкодування і, отже, розподіл у часі сум виручки, визнаної в зв'язку з такими продажами.

 

(в) Устаткування, отримане від покупців

 

Якщо організація отримує або очікує отримання негрошового відшкодування, МСФЗ (IFRS) 15 вимагає, щоб справедлива вартість негрошового відшкодування включалася в ціну угоди.

(г) Вимоги до подання та розкриття інформації

 

У МСФЗ (IFRS) 15 містяться більш детальні вимоги до подання та розкриття інформації, ніж в діючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значні зміни в існуючу практику і значним чином збільшують обсяг інформації, необхідної до розкриття у фінансовій звітності Товариства. Багато вимог до розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 15 є абсолютно новими.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством»

 

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесли дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, однак організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів»

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради з МСФЗ в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Застосування даних поправок повинно бути розкрито Товариствому виглядідодаткової інформації.

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків»

 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці. Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість.

Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно) без рознесення зміни між нерозподіленим прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Організації, які застосовують дане звільнення, повинні розкрити цей факт.

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій»

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція за розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.

При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний час Товариство оцінює можливий вплив цих поправок на її фінансову звітність.

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відбивали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (наприклад, зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (наприклад, актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування.

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.

У 2017 році Товариство планує оцінити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фінансову звітність.

Нові поправки МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти» запропоновані для обговорення

Проект призначений для розв’язання проблеми з різними датами вступу в дію даного стандарту та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансових інструментів: класифікація і оцінка».  Поправки пропонують два варіанти для страхових компаній в рамках МСФЗ (IFRS) 4 :

-суміщений  підхід (overlay approach) дозволяє рекласифікувати з прибутку або збитків в іншому сукупному прибутку деякі доходи або витрати, що виникають в результаті зміни оцінки фінансових активів (після переходу від МСФЗ (IAS) 39 на МСФЗ (IFRS) 9, до вступу в силу нового МСФЗ (IFRS)4;

-відкладений підхід (deferralapproach) дозволяє компаніям, чия основна діяльність - випуск страхових контрактів по МСФЗ (IFRS) 4 , використовувати додаткове тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 . Підхід можливий також до вступу в силу МСФЗ (IFRS) 4 , однак після 1 січня 2021 року свою дію припинить.

3. Приміткидо звітупро фінансові результати

3.1. Дохідвід основної діяльності.

                                                                                                   тис. грн.

 

2016 р.

2015 р.

Чистий дохідвід страхової діяльності

3168

2292

Всього         

3168

2292

3.1.1. Доход від страхових премій. Договори страхування

        Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала:

                                                                                                                                                 тис. грн.

 

2015 рік

2016 рік

Добровільне страхування:

   

Страхування від нещасних випадків

0,5

1,2

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

1111,1

1071,1

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

355,7

2154,9

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

5141,7

3058,2

Страхування  від вогневих ризиків та  ризиків стихійних явищ

3065,2

2855,5

Страхування майна

6447,1

4588,0

Страхування відповідальності перед третіми особами

4,8

253,1

Страхування фінансових ризиків

217,0

-

Страхування медичних витрат

8,0

       25,7

Обов’язкове  страхування:

   

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

-

1,2

Страхування цивільної відповідальності за перевезення небезпечних вантажів

-

0,6

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

-

3,5

Страхування цивільно-правової відповідальності нотаріусів

-

1,1

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

0,1

0,1

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

3,1

-

Разом:

16354,4

14014,2

Премії, сплачені  (нараховані) перестраховикам :

 

2015 рік

2016 рік

Добровільне страхування:

   

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

102,0

126,3

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

4341,0

2922,2

Страхування  від вогневих ризиків та  ризиків стихійних явищ

3145,7

2943,9

Страхування майна

5631,6

4488,6

Страхування цивільної відповідальності власників  або користувачів майна

-

235,2

Страхування фінансових ризиків

208,3

 

Разом:

13428,6

10851,7

Страхові виплати

 

2015 рік

2016 рік

Добровільне страхування:

   

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

38,1

-

Страхування майна

1,8

-

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

243,7

195,4

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

399,5

907,5

Разом:

683,1

1102,9

Компанія сформувала такі резерви:

 • Резерв незароблених премій

Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів згідно розділу 6 Умови забезпечення платоспроможності страховика звіту страховика в Нацкомфінпослуг:

 

2015

2016

грошові кошти на поточному рахунку

1864,1

1646,9

банківські вклади  (депозити)

1930,0

3000,0

права вимоги до перестраховиків 

3106,8

1159,2

акції

-

 

Разом:

6900,9

5806,1

     При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України.

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:

а) не  визнавали як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості);

б)  провели перевірку адекватності зобов'язань;

г) не проводили взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов'язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами;

ґ) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування

З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методів формування резервів, але мають певні застереження, при формуванні резерву незароблених премій - метод розрахунку «1/365» основний метод , решта - допустима альтернатива, ми застосовували метод розрахунку «1/4» , як допустиму альтернативу, а при формуванні резерву збитків, які виникли, але не заявлені  визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов договорів на підставі відомих вимог страхувальників, у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків у результаті настання страхового випадку.

Зобов’язання зі страхуванням

Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом обчислення за методами, визначеними законодавством . для відображення зобов’язань за договорами страхування в Компанії формуються страхові резерви за такими  методами:

резерв  незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування на будь-яку звітну дату за методом, визначеним Законом України «Про страхування». Для  розрахунку резерву незароблених премій на будь-яку дату приймаються страхові платежі у розмірі 80 відсотків нарахованих страхових платежів з відповідних видів страхування з попередніх дев`яти  місяців розрахункового періоду. Розрахунок частки перестраховиків у резервах незароблених премій на будь-яку дату здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій. Резерв незароблених премій розраховується методом ?;

Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань визнаються на дату затвердження страхового акту, який є підставою для нарахування в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та відображаються в балансі за номінальною вартістю.

Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дії договору перестрахування та відображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування.

Заборгованість з комісійної винагороди страхових агентів у бухгалтерському обліку визнається на дату підписання актів виконаних робіт із агентської винагороди. Заборгованість з комісійної винагороди оцінюється відповідно до ставки комісійної винагороди за видами страхування, які встановлюються відповідно до отриманих страхових платежів за договорами, укладеними за посередництва агентів.

3.2. Собівартістьреалізованої продукції.

                                                                                                   тис. грн.

 

2016 р.

          2015 р.

Собівартістьреалізованих страхових послуг

(1582)

          (836)

 

Всього                                                                           

(1582)

           (836)

3.3. Інші операційні доходи.

                                                                                             тис. грн.

 

2016 р.

            2015 р.

Дохідвід сумагентськихвинагород

 

16

              17

 

Всього                                                                                                              

16

              17

   

 3.4. Інші фінансові доходи.

                                                                                                                                             тис.грн.

Доходи за відсотками, нараховані за період:

 2016 р.

2015 р.

Доходи за відсотками по депозитам, розміщеним у банках

272

28

Разом доходи за відсотками

272

28

 3.5. Інші доходи

                                                                                                      тис.грн.

 

2016 р.

2015 р.

Виручка від продажу фінансових інвестицій

2000

1000

Всього

2000

 

1000

       

 

3.6. Елементи операційнихвитрат.

                                                                                               тис.грн.

 

2016 р.

            2015 р.

Матеріальні витрати

 

32

Витрати на оплату праці

710

293

Відрахування на соціальні заходи

156

24

Амортизація

11

2

Інші операційні витрати

2176

1379

Всього

3053

1730

 3.7.Інші витрати.

                                                                                                  тис.грн.

Інші витрати

        2016 р.

         2015р.

Собівартість фінансових інвестицій

2000

1000

Всього

2000

1000

3.8. Витрати з податкунаприбуток.

                                                                                               тис. грн.

 

2016 р.

             2015 р.

Поточний податокнаприбуток

(368)

             (511)

 

Всього

(368)

              (511)

Діюча ставка податку на прибуток в Україні становила в 2016 р-18% та 3%.

4. Примітки доБалансу

4.1. Основні засоби.

                                                                                                           тис. грн.

 

Машини та обладнання

Всього

Первісна вартістьна01.01.2016 р.

38

38

Надходження

20

20

Передача

   

Вибуття

   

Первісна вартістьна31.12.2016 р.

58

58

Накопиченаамортизація на01.01.2016 р.

14

14

Амортизація заперіод

11

11

Вибуття

   

Накопиченаамортизація на31.12.2016р.

25

          25

Залишкова вартістьна01.01.2016 р.

24

24

Залишкова вартістьна31.12.2016 р.

33

33

4.2. Довгостроковіфінансові інвестиції.

Інвестиціїв Компаніїобліковуються за історичною вартістювідповідно до МСБО39.

Класифікаціяфінансових інвестицій на31.12.2016 р.Назва

Код

Кількість,

шт.

Номінальна вартість,

грн.

Сума, грн.

Вартість пакета, грн.

ПАТ «КВИФ «Горизонт»

34002304

069411

1,0

069 411,00

6 277 644,00

ПАТ «Краматорский завод металур. оборудования»

32788602

9 584

100,0

958 400,00

11 020 800,00

ПАТ «ЗНВКИФ «Инвестиции плюс»

35043708

2 204

500,0

1 102 000,00

11 020 000,00

ВАТ «ЗНВКИФ «Капитал Инвест»

35918704

1 075

1 000,0

1 075 000,00

10 750 000,00

ПАТ « ЗНВКИФ» Амрита»

36756658

2 873 068

0,25

718 267,00

8 619 202,50

ПАТ «ФК «Авангард»

36019681

483 092

0,25

120 773,00

2 000 000,00

ПАТ « Импульс ПЛЮС»

34881587

62500

0,25

15625

              500 000,00

 

ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод»

14209896

100000

0,25

25000

500000,00

ПАТ «АГРОХІМРЕМОНТ»

05489371

210526

0,25

52631,5

1000000,00

Всього:

       

51687 646,50

Класифікаціяфінансових інвестицій на31.12.2015 р.:Назва

Код

Кількість,

шт.

Номінальна вартість,

грн.

Сума, грн.

Вартість пакета, грн.

ПАТ «КВИФ «Горизонт»

34002304

069411

1,0

069 411,00

8 277 644,00

ПАТ «Краматорский завод металур. оборудования»

32788602

9 584

100,0

958 400,00

11 020 800,00

ПАТ «ЗНВКИФ «Инвестиции плюс»

35043708

2 204

500,0

1 102 000,00

11 020 000,00

ВАТ «ЗНВКИФ «Капитал Инвест»

35918704

1 075

1 000,0

1 075 000,00

10 750 000,00

ПАТ « ЗНВКИФ» Амрита»

36756658

2 873 068

0,25

718 267,00

8 619 202,50

ПАТ «ФК «Авангард»

36019681

483 092

0,25

120 773,00

2 000 000,00

ПАТ « Импульс ПЛЮС»

34881587

62500

0,25

15625

              500 000,00

 

ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод»

14209896

100000

0,25

25000

500000,00

ПАТ «АГРОХІМРЕМОНТ»

05489371

210526

0,25

52631,5

1000000,00

Всього:

       

53687 646,50

4.3. Поточнадебіторськазаборгованість.

                                                                                      тис. грн.

Дебіторськазаборгованість за продукцію, товари та послуги

01.01.2016

31.12.2016

Розрахункиз вітчизняними страхувальниками

26

283

Резервсумнівнихборгів

   

Всього

26

            283

Інша дебіторськазаборгованість

01.01.2016

31.12.2016

Розрахунки за виданими авансами

   

Розрахунки збюджетом

   

Інші оборотніактиви

   

Витрати майбутніхперіодів

   

Інша поточнадебіторськазаборгованість (заборгованість за депозитами банків, що ліквідуються)

706

1705

Всього

706

1705

4.4. Грошові кошти та їхеквіваленти.

                                                                                        тис. грн.

 

01.01.2016

31.12.2016

Грошовікошти в національнійвалюті

4264

6307

Грошовікошти в іноземнійвалюті

-

-

Всього

4264

6307

4.5. Статутний та резервний капітал.

На 31.12.2016 р. статутний капітал ПАТ «СК«ЕТАЛОН-ПОЛІС» становить 18 000 тис. грн. (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.). У обігу 2016 р. не було змін статутного капіталу. Резервний капітал на 31.12.2016 року становить 7628 тис. грн.

            ІНФОРМАЦІЯ

про учасників(засновників) фінансової установи

станом на 31.12.2016р.

Найменування юридичної особи чи П.І.Б. фізичної особи, яка є засновником чи учасником страховика

Частка в статутному фонді, грн., у т.ч.

Частка в статутному фонді, %

Заборгованість засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, грн.

Заборгованість засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, %

Волошко Іван Васильович

1310000,00

7,277777

Не має

Не має

Співак Леся Іванівна

1 310 000,00

7,277777

Не має

Не має

Волошко Дмитро Іванович

15380000,00

85,444444

Не має

Не має

УСЬОГО

18 000 000,00

100

   

4.6. Довгострокові забезпечення.

До складу довгострокових забезпечень входять :

                                                                                          тис. грн.

Назва рядкабалансу

01.01.2016

31.12.2016

Сума страховихрезервів

6214

5490

Всього

6214

5490

4.7. Інша кредиторськазаборгованість.

                                                                                           тис. грн.

Інша кредиторськазаборгованість

01.01.2016

31.12.2016

Аванси отримані

   

Розрахунки збюджетом

72

358

у тому числі з податку на прибуток

70

354

Розрахунки з оплати праці

9

7

Розрахунки за страхуванням

5

26

Поточна кредит заборг за страх діяльністю

2134

3059

Резерви відпусток

33

81

Всього

2253

3531

5. Іншіпримітки

5.1. Зміна облікової політики.

Фінансова звітність Компанії за 2016 р.  представлена ??по обліковій політиці у відповідності з МСФЗ. Змін облікової політики не було.

5.2. Виправлення помилок.

Виправлення помилок у фінансовій звітності ні відбувалось.

5.3. Сегменти.

У силу специфіки діяльності компанії господарсько-галузеві та географічні сегменти не виділені.

5.4. Умовні зобов'язаннята операційніризики.

Умови господарської діяльності.
Економіці України властиві деякі риси ринку, що розвивається. Зокрема не конвертованість української гривні, валютний контроль, а так само інфляція. Існуюче податкове та митне законодавство України допускає різні трактування і схильне до частих змін.
Хоча в економічній ситуації намітилися тенденції до поліпшення, економічна перспектива України багато в чому залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів та грошової політики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фіскальної, правової та політичної системи.
Нестабільність на міжнародних страхових ринках та на страховому ринку України.

Економіки багатьох країн відчули  нестабільність на ринку. Значний спад попиту вплинув на зупинку деяких підприємств. Внаслідок ситуації , яка склалась на Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським Урядом, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і , як наслідок, існує ймовірність того, що активи Компанії не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.

Економічне середовище

Компанія здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.

Економіка України знаходиться в обтяжуючому стані, говорити про її зріст не приходиться. Імітація ключових реформ, корупція в вищих ешелонах влади, слабкість банківської системи, відсутність чіткої і зрозумілої стратегії економічного розвитку не дають приводу очікувати росту в найближчій перспективі. Зовнішні фактори зараз здійснюють мінімальний вплив на вітчизняну економіку. Низькі світові ціни на основні продукти експорту скоріше благо для країни, так як змушують модернізуватися, шукати і розвивати нові конкурентні переваги, нові ринки, нові продукти, а не просто експлуатувати старий ресурс. Саме рішення внутрішніх проблем дозволить Україні двигатись у перед.  

Подальший економічний розвиток залежить від спектру економічних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Компанії. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Компанії, а також на здатність Компанії сплачувати заборгованості згідно зі строком погашення. Керівництво Компанії провело найкращу оцінку щодо можливості повернення  та класифікації визнаних активів , а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанія ще досі  знаходиться під впливом нестабільності , вказаної вище.

Знецінення національної валюти

Компанія використовувала такі офіційні курси обміну валют на кінець року під час підготовки цієї  фінансової звітності: 

                                               31 грудня 2016 року                        31 грудня 2015 року

Гривня/1 долар США                      27,190858                                                      24,000667

Гривня/1 євро                                   28,422604                                                      26,223129

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Компанії.

Ступінь повернення цих активів  у звичайній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться  поза зоною контролю Компанії, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи  на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань

Внаслідок  наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачень, а також через практику, що склалась в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовірно, що Компані язмушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може  вплинути на  вартість фінансових інструментів, втрати та резерви, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Оподаткування.
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає різні тлумачення і схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Компанії даного законодавства стосовно операцій та діяльності Компанії може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Недавні події, що відбулися в Україні, вказують на те, що податкові органи можуть зайняти жорсткішу позицію при інтерпретації законодавства і перевірці податкових розрахунків. Як наслідок можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.
На думку керівництва Компанії станом на 01 січня 2017 року відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, ймовірність збереження фінансового становища, в якому знаходиться Компанії у зв'язку з податковим, валютним і митним законодавством, є високою. Для тих випадків, коли на думку керівництва Компанії, існують значні сумніви у схоронності зазначеного положення Компанії, у фінансовій звітності визнані належні зобов'язання.
Судові позови.
У ході звичайної діяльності Компанії є об'єктом судових розглядів і позовів.
Керівництво Компанії вважає, що жоден з цих позовів, окремо або в сукупності, не відображає значного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії.

5.5. Фінансовіризики.

Діяльності товариства характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати Компанії.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

Підприємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не виписує опціонів. Товариство укладає контракти, що передбачають передачу страхового ризику, фінансового ризику або одночасно страхового та фінансового ризиків.

Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія.

Управління фінансовими ризиками

Товариство наражається на фінансові ризики внаслідок наявності у неї фінансових активів, активів перестрахування та страхових зобов`язань. Зокрема основний фінансовий ризик пов`язаний  з недостатністю надходжень від інвестицій у довгостроковій перспективі для фінансування зобов`язань за страховими ті інвестиційними контрактами. Найважливішими складовими цього фінансового ризику, на який Товариство  наражається передусім внаслідок характеру своїх інвестицій та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик ліквідності та ринкові ризики(ризик процентної ставки та валютний ризик). Ці ризики виникають у зв`язку з непогашеними кредитними залишками, невідповідністю строків погашення активів та зобов`язань і відкритими позиціями процентних ставок та іноземних валют, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін. Товариство управляє цими позиціями з метою отримання довгострокового інвестиційного доходу, що перевищує її зобов`язання за страховими контрактами. Товариство регулярно готовить звіти за портфелями, контрагентами та категоріями активів та зобов`язань, які подаються її ключовому управлінському персоналу. Основними методами управління активами та пассивами, який застосовує Товариство, є забезпечення відповідності суми активів та зобов`язань за страховими та інвестиційними контрактами за видами виплат власникам контрактів. За кожною окремою категорією зобов`язань Товариство веде окремий портфель активів. Товариство не змінювала процесиуправління ризиками протягом періодів, представлених у цій звітності.

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація, щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

 • ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
 • ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
 • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
 • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Всі операції Компанія проводить в національній валюті України. Операції в валюті в 2015р. не проводились, залишки валютних коштів на рахунку підприємства є вкрай несуттєвими. Всі інші змінні величини залишаються постійними. Станом на 31.12.16р. Компанія не мала депозитів та інших фінансових активів  у іноземній валюті, тому її фінансовий стан є нечутливим до впливу зміни іноземних валют

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Активи, які наражаються на відсоткові ризики

Тип активу

31 грудня 2016

31 грудня 2015

Банківські депозити

4105

2205

Всього

4105

2205

Частка в активах Товариства, %                           7,5%                                 3,5%

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ.

Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним фінансовим інструментом.

Відсоткові ризики

Тип активу

Вартість

Середньозважена ставка

Потенційний вплив на чисті активи Товариства в разі зміни відсоткової ставки

На 31.12.2016 р.

Можливі коливання ринкових ставок                                       + 4,0% пункти              - 4,0% пункти

Банківські депозити

4105

11,8%

+164

-164

Разом

4105

 

+164

-164

На 31.12.2015 р.

Можливі коливання ринкових ставок                                       + 4,0% пункти              - 4,0% пункти

Банківські депозити

2205

11%

+88

-88

Разом

2205

 

+88

-88

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Підприємство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Компанії. Управління потребами ліквідності Компанії здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2016року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 5 років

Більше 5 років

Всього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Інша поточна заборгованість

2559

-

-

500

-

3059

Всього

 

-

-

-

-

3059

Рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 5 років

Більше 5 років

Всього

Інша поточна заборгованість

1634

 

-

500

-

2134

Всього

 

-

-

-

-

2134

                     

Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для фінансування поточних операцій Компанії.

Управління страховими ризиками

Страховий ризик стосується всіх страхових андерайтингових ризиків у зв’язку зі змінами збитків, що виникають внаслідок невизначеності розмірів та строків цих збитків. Крім того, існує ризик змін основних припущень, включаючи рівень витрат та розірвання договорів, зроблених при оформленні договору/полісу. 

Управління страховими ризиками здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових політик, принципів ціноутворення, створення резервів та перестрахування. Особлива увага приділяється забезпеченню того, щоб сегмент клієнтів ,який купує страховий продукт, відповідав основним припущенням щодо клієнтів, сформованим під час розробки цього продукту та визначення його ціни.

Андерайтингові процедури встановлюються в рамках загального управління страховим ризиком і передбачають виконання контрольних процедур актуаріями, які перевіряють фактичні показники збитковості. Для вдосконалення стандартів андерайтингу використовуються різні показники ті інструменти статистичного аналізу з тим, щоб можна було покращити показники збитків та/або забезпечити належне коригування ціноутворення.

5.6. Оцінка адекватностіактивів.

Оцінка адекватності активів проводилася фахівцем з актуарних розрахунків та фінансової математики Бабко В.Л. Методика оцінки адекватності активів розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг від 03.01.2013 "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , доводить до відома Особливості складання звітних Даних страховиків у зв'язку з переходом на Міжнародні стандарти фінансової звітності". Згідно проведених розрахунків актуарна оцінка резерву незароблених премій на 31.12.2016 складає 274,5 тис. грн. Актуарна оцінка суми резерву збитків станом на 31.12.2016 – 0 тис. грн.
Резерв незароблених премій, сформований відповідно законодавства, становить 5489,9 тис. грн. і перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов'язань.
Сума резервів збитків, сформована згідно законодавства, дорівнює 0 тис. грн. і дорівнює розмірам суми резервів, сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов'язань.
Детальний розрахунок адекватності активів і методологія розрахунку, надається в звіті про оцінку адекватності страхових зобов'язань ПАТ "СК" ЕТАЛОН -ПОЛІС" разом з Доповненнями 1 і 2. Вищенаведений звіт Компанія подає разом з фінансовою звітністю.

5.7. Операції з повязаними особами

Протягом  2016 року компенсації провідному управлінському персоналу (керівнику та головному бухгалтеру)в загальній сумі склали 296,1тис. грн.,  в тому числі короткострокові виплати:

- заробітна плата –  296,1 тис. грн.;

- внески на соціальне забезпечення – 153,7 тис. грн.

Станом на кінець звітного періоду у складі кредиторської заборгованості обліковується залишок позики в сумі  351 тис. грн. повязаній  особі – власнику, забезпечення за даною позикою не передбачене.

5.8. Управління капіталом

Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

 

5.9. Події після Балансу

Не існує подій, що відбулися після 31 грудня 2016 року, які вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності та можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Немає і не передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензій, пов’язаних із судовими справами.

Голова Правління                                                   ___________ Селівончик В.С.

Головний бухгалтер                                                           ___________ Конопелько І. П.

Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЕТАЛОН-ПОЛІС” станом на 31 грудня 2016 року

Акціонерам ПАТ “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС”

Керівництву ПАТ “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС”

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудиторами ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» проведено аудит прикладеної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС”, яка містить:

 • баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року;
 • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
 • звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
 • звіт про власний капітал за 2016 рік;
 • описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності за 2016 рік (надалі разом – «фінансова звітність»).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» таМіжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

 1. Як зазначено у примітці 4.2.«Довгострокові фінансові інвестиції», фінансові інвестиції Товариства у загальній сумі 51688 тис. грн. обліковуються за історичною вартістю. Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що облік довгострокових фінансових інвестицій здійснюється за фактичною собівартістю придбання таких інвестицій, причому Товариством не проведено переоцінку таких фінансових інвестицій до їх справедливої вартості та не здійснено тестування на зменшення їх корисності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. За даними аудиторів справедлива вартість зазначених фінансових інвестицій може становити 33729 тис. грн. станом на 31.12.2016 р., внаслідок чого власний капітал Товариства може зменшитись на 17959 тис. грн.  Проте з урахуванням наявної невизначеності щодо можливої вартості реалізації таких довгострокових фінансових  інвестицій вартісна оцінка буде залежати від застосованих припущень щодо поведінки ринкових цін на цінні папери у майбутньому та може відрізнятися від професійного судження аудиторів,тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам.
 2. Як зазначено у примітці 4.3.«Поточна дебіторська заборгованість», до складу іншої поточної заборгованості Товариством включено грошові кошти (депозити) у банках, які станом на останню звітну дату знаходяться в стадії ліквідації, в сумі 1700 тис. грн. Товариством не ідентифіковано ознак знецінення активів та не створено, відповідно, резерв на покриття збитків від знецінення зазначених активів. У випадку створення резерву балансова вартість активів знизилась би до 0,0 гривень, внаслідок чого чистий дохід, нерозподілений прибуток та власний капітал Товариства зменшився би на 1700 тис. грн.

Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, підготовлена на концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС”станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за 2016 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Параграф з інших питань. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського звіту, звертаємо увагу на Примітку 5.4. «Умовні зобов’язання і операційні ризики» до цієї фінансової звітності та на той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань в українській економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»

(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2020р.)                         __________________        Ю. С. Щоткіна                                                                                                            

Дата видачі аудиторського висновку: 23 березня 2017 року

Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88